เอกสารดาวน์โหลด Archive

 •        ปรับเกณฑ์การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน   ขอบเขตการประเมิน   โรงเรียนก่อนประถม   โรงเรียนประถมและมัธยม   นักเรียนพระราชาน     คู่มือประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน   คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน     คู่มือดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กระทรวงสาธารณสุข   46 กิจกรรม กระทรวงสาธารณสุข   แนวทางยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก     คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559    โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระยะ 2  

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

         ปรับเกณฑ์การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน   ขอบเขตการประเมิน   โรงเรียนก่อนประถม   โรงเรียนประถมและมัธยม   นักเรียนพระราชาน     คู่มือประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน   คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน     คู่มือดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กระทรวงสาธารณสุข   46 กิจกรรม กระทรวงสาธารณสุข   แนวทางยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก     คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559    โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระยะ 2  

  Continue Reading...

 •   อบรมพัสดุวันที่ 23-24 ก.ค. 2558   Salary Web  โปรแกรมเงินเดือน    เบิกการศึกษาบุตร   ใบขอเบิกค่าเช่าบ้าน แบบ 6006   ส่งใช้เงินยืม   ขออนุมัติยืมเงินทดรอง    เบิกรักษาพยาบาล    ใบเบิกถอน   ใบมอบฉันทะ   รับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก111)

  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

    อบรมพัสดุวันที่ 23-24 ก.ค. 2558   Salary Web  โปรแกรมเงินเดือน    เบิกการศึกษาบุตร   ใบขอเบิกค่าเช่าบ้าน แบบ 6006   ส่งใช้เงินยืม   ขออนุมัติยืมเงินทดรอง    เบิกรักษาพยาบาล    ใบเบิกถอน   ใบมอบฉันทะ   รับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก111)

  Continue Reading...

 •     แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ สพป.มค.3     ขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ     กู้ ธอส.ไม่มีเงินฝาก     กู้ธนาคารกรุงไทย     กู้ออมสิน     ขอมีบัตรใหม่(บำนาญ)    ขอมีบัตรใหม่ข้าราชการ    ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด    ใบลาพักผ่อน    ประกันผู้ต้องหา    รับรองสิทธิ์รักษาพยาบาล    หนังสือรับรอง

  กลุ่มอำนวยการ

      แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ สพป.มค.3     ขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ     กู้ ธอส.ไม่มีเงินฝาก     กู้ธนาคารกรุงไทย     กู้ออมสิน     ขอมีบัตรใหม่(บำนาญ)    ขอมีบัตรใหม่ข้าราชการ    ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด    ใบลาพักผ่อน    ประกันผู้ต้องหา    รับรองสิทธิ์รักษาพยาบาล    หนังสือรับรอง

  Continue Reading...

 •     แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีงบประมาณ 2559     แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.4(ก)     แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.4(ข)     แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.5     แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.6     Factor F               คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา

  กลุ่มนโยบายและแผน

      แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีงบประมาณ 2559     แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.4(ก)     แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.4(ข)     แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.5     แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.6     Factor F               คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา

  Continue Reading...

 •   กิจกรรมภาษาอังกฤษ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ (ONET) นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

  กลุ่มนิเทศติดตามฯ

    กิจกรรมภาษาอังกฤษ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ (ONET) นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

  Continue Reading...

 •   Logbook Teacher      –  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ      –  การประเมินวิทยฐานะ ว 21-2560     แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ-สพป.มค.3   กระบวนการประเมินสมรรถนะและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)   มาตรการป้องกันภัยนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

    Logbook Teacher      –  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ      –  การประเมินวิทยฐานะ ว 21-2560     แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ-สพป.มค.3   กระบวนการประเมินสมรรถนะและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)   มาตรการป้องกันภัยนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง

  Continue Reading...

 •    โปรแกรมตัดแต่งรูปภาพ    ขอใช้อินเตอร์    ขอใช้อินเตอร์เนท    คำขอข้อมูลข่าวสาร    คำร้อง   แบบการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ   แบบฟอร์มบริการระบบคอม

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     โปรแกรมตัดแต่งรูปภาพ    ขอใช้อินเตอร์    ขอใช้อินเตอร์เนท    คำขอข้อมูลข่าวสาร    คำร้อง   แบบการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ   แบบฟอร์มบริการระบบคอม

  Continue Reading...

 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  Continue Reading...

 • หน่วยตรวจสอบภายใน

  Continue Reading...