ศูนย์ราชการใสสะอาด Archive

 •   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    มาตรการในการดำเนินการหรือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   มาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วม   มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   มาตรการในการป้องกันการรับสินบน

  มาตรการในการปฏิบัติราชการ

    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    มาตรการในการดำเนินการหรือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   มาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วม   มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   มาตรการในการป้องกันการรับสินบน

  Continue Reading...

 • ศูนย์ราชการใสสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓   คำสั่งจัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาด   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ   แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   แนวทางการตรวจสอบบุคลากรและถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจ   ประกาศ มาตรการในการป้องกันการรับสินบน   คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   แบบประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   แบบสอบถามความคิดเห็น ต่อการป้องกันการรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

  ศูนย์ราชการใสสะอาด

  ศูนย์ราชการใสสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓   คำสั่งจัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาด   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ   แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   แนวทางการตรวจสอบบุคลากรและถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจ   ประกาศ มาตรการในการป้องกันการรับสินบน   คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   แบบประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   แบบสอบถามความคิดเห็น ต่อการป้องกันการรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

  Continue Reading...