ศูนย์ราชการใสสะอาด Archive

  • ศูนย์ราชการใสสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓   คำสั่งจัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาด   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ   แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   แนวทางการตรวจสอบบุคลากรและถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจ

    ศูนย์ราชการใสสะอาด

    ศูนย์ราชการใสสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓   คำสั่งจัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาด   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ   แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   แนวทางการตรวจสอบบุคลากรและถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจ

    Continue Reading...