คู่มือการปฏิบัติงาน Archive

 •   คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวชัญญา ใจอ่อน

  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

    คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวชัญญา ใจอ่อน

  Continue Reading...

 •   คำสั่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ผังการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุดคนึง  ศิริงาม   คู่มือระบบการรายงานใช้สาร CATAS System   คู่มือการปฏิบัติงาน นายณัฐพล คุ้มวงศ์ คู่มืออัตลักษณ์ 29 ประการ   คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุภาวดี แสนภักดี คู่มือสภานักเรียน   คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง

  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

    คำสั่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ผังการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุดคนึง  ศิริงาม   คู่มือระบบการรายงานใช้สาร CATAS System   คู่มือการปฏิบัติงาน นายณัฐพล คุ้มวงศ์ คู่มืออัตลักษณ์ 29 ประการ   คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุภาวดี แสนภักดี คู่มือสภานักเรียน   คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง

  Continue Reading...

 •   คู่มือการปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ์ ชินกร งานนโยบายและแผน   คู่มือการปฏิบัติงาน นายวิระ โสธิฤทธิ์ งานวิเคราะห์งบประมาณ   คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอัญชลี ส่องสพ งานติดตาม งานประเมินและรายงานผล

  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

    คู่มือการปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ์ ชินกร งานนโยบายและแผน   คู่มือการปฏิบัติงาน นายวิระ โสธิฤทธิ์ งานวิเคราะห์งบประมาณ   คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอัญชลี ส่องสพ งานติดตาม งานประเมินและรายงานผล

  Continue Reading...

 •        นางจิตราภรณ์  คำสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   คู่มือการปฏิบัติงาน นางจิตราภรณ์ คำสุวรรณ นายธนพัฒน์ พันธฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ                       คู่มือการปฏิบัติงาน นายธนพัฒน์ พันธฤทธิ์

  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         นางจิตราภรณ์  คำสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   คู่มือการปฏิบัติงาน นางจิตราภรณ์ คำสุวรรณ นายธนพัฒน์ พันธฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ                       คู่มือการปฏิบัติงาน นายธนพัฒน์ พันธฤทธิ์

  Continue Reading...

 •   คำสั่งกลุ่มอำนวยการ   คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ   คู่มือการปฏิบัติงานของ นางเนาวรัตน์ พันธฤทธิ์   คู่มือการปฏิบัติงานของ นางธนพร กองทอง งานประชาสัมพันธฺ์   คู่มือการปฏิบัติงานของ นางมัลลิกา เจริญศิลป์   คู่มือการปฏิบัติงานของ นางปุณศยา ภักดีบุรุษ

  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

    คำสั่งกลุ่มอำนวยการ   คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ   คู่มือการปฏิบัติงานของ นางเนาวรัตน์ พันธฤทธิ์   คู่มือการปฏิบัติงานของ นางธนพร กองทอง งานประชาสัมพันธฺ์   คู่มือการปฏิบัติงานของ นางมัลลิกา เจริญศิลป์   คู่มือการปฏิบัติงานของ นางปุณศยา ภักดีบุรุษ

  Continue Reading...

 •   งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โดย อภิรักษ์ มูลสาร   งานวินัยและนิติการ โดย สุธี แสงปัดสา   งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน โดย ฉัตรวิภรณ์ สตานิคม   งานวินัยและนิติการ โดย นุจรีย์ จันคง   งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ โดย กัณณภัสร์ ปัญญา   งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ โดย ขวัญณภัทร ภาชนะวรรณ

  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

    งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โดย อภิรักษ์ มูลสาร   งานวินัยและนิติการ โดย สุธี แสงปัดสา   งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน โดย ฉัตรวิภรณ์ สตานิคม   งานวินัยและนิติการ โดย นุจรีย์ จันคง   งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ โดย กัณณภัสร์ ปัญญา   งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ โดย ขวัญณภัทร ภาชนะวรรณ

  Continue Reading...

 •  กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มนิเทศติดตามฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  หน่วยตรวจสอบภายใน             คำสั่งมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของข้าราชการและลูกจ้าง (481/2560 ลว. 1 ธ.ค.2560)

  คู่มือการปฏิบัติงาน

   กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มนิเทศติดตามฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  หน่วยตรวจสอบภายใน             คำสั่งมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของข้าราชการและลูกจ้าง (481/2560 ลว. 1 ธ.ค.2560)

  Continue Reading...