กิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 3 Archive

 • วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์ ณ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์

  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์ ณ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจ กำกับและติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  ประชุมคณะกรรมการตรวจฯการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล

  วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจ กำกับและติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม  

  การประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก

  วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจทีมนักการภารโรงศูนย์เชียงยืนเสือเฒ่าที่เสียสละเวลาสร้างบ้านให้นักเรียนที่เดือดร้อน ถูกทอดทิ้ง อยู่ด้วยกัน ๓ คนพี่น้อง ไม่มีที่อยู่อาศัย ในการนี้ ท่านชัยณรงค์ แสงคำยังบริจาคกระเบื้องสำหรับปูพื้นให้บ้านนักเรียนในครั้งนี้ และ กำลังประชาสัมพันธ์ขอให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้นักเรียนดังกล่าว ณ บ้านโคกข่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  

  ผอ.เขตเยี่ยมให้กำลังใจทีมภารโรงสร้างบ้านให้นักเรียน

  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจทีมนักการภารโรงศูนย์เชียงยืนเสือเฒ่าที่เสียสละเวลาสร้างบ้านให้นักเรียนที่เดือดร้อน ถูกทอดทิ้ง อยู่ด้วยกัน ๓ คนพี่น้อง ไม่มีที่อยู่อาศัย ในการนี้ ท่านชัยณรงค์ แสงคำยังบริจาคกระเบื้องสำหรับปูพื้นให้บ้านนักเรียนในครั้งนี้ และ กำลังประชาสัมพันธ์ขอให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้นักเรียนดังกล่าว ณ บ้านโคกข่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม      

  การประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี

  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม      

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต๓  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต๓  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.ไชยยา อะการะวัง ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง หอประชุมโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  การอบรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)

  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.ไชยยา อะการะวัง ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง หอประชุมโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ มีพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย และ รางวัลผลสอบ NT และ ONET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากผลคะแนนของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ๘ อันดับ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  พิธีมอบรางวัลการแข่งขันภาษาไทยและ NT และ ONET สูง

  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ มีพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย และ รางวัลผลสอบ NT และ ONET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากผลคะแนนของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ๘ อันดับ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน และพิธีลงนาม ความร่วมมือ (MOU) การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ๑๔๕ คน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่าน รองปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ […]

  (MOU) การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน และพิธีลงนาม ความร่วมมือ (MOU) การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ๑๔๕ คน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่าน รองปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบโดมอเนกประสงค์ประชาสามัคคีอนุสรณ์ และ ทำบุญครบรอบ ๗๒ปี ณ โรงเรียนบ้านวังจาน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  พิธีมอบโดมอเนกประสงค์ประชาสามัคคีอนุสรณ์

  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบโดมอเนกประสงค์ประชาสามัคคีอนุสรณ์ และ ทำบุญครบรอบ ๗๒ปี ณ โรงเรียนบ้านวังจาน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) ครูธุรการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  เตรียม KM ครูธุรการ

  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) ครูธุรการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จัดประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP โดย นายศิริพงษ์ ชัยเอกมงคลเลิศ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP

  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จัดประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP โดย นายศิริพงษ์ ชัยเอกมงคลเลิศ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น โดยใช้กระบวนการ(PLC) ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  ผอ.สพป.(PLC) ร่วมกับกลุ่มงาน

  วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น โดยใช้กระบวนการ(PLC) ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคามเขต ๓ และคณะ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการในการดำเนินงาน ทั้งนี้ สพฐ.ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ […]

  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

  วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคามเขต ๓ และคณะ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการในการดำเนินงาน ทั้งนี้ สพฐ.ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดย นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจ คณะกรรมการ ครู นักเรียน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม […]

  แข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

  วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดย นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจ คณะกรรมการ ครู นักเรียน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม […]

  Continue Reading...