แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเหล่าหนองแคน(ส้วม)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเหล่าหนองแคน(ส้วม)