แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเหล่าหนองแคน(อาคารเรียน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนเหล่าหนองแคน(อาคารเรียน)