ประกาศโรงเรียนบานเหล่าหนองแคน เ รื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร ฯ

ประกาศโรงเรียนบานเหล่าหนองแคน เ รื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.๑๐๒๒๖ อาคารเ รียนขนาด ๓ ห้อง (ล่าสุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบานเหล่าหนองแคน

เอกสารแนบประกาศ