ปฏิญญาขาหย่าง คำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

1.คำมั่นสัญญา

2.วิสัยทัศน์

3.แนวปฏิบัติ