คณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบฯ

วันที่ 10-11 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ นำโดยท่านรองสิทธิชัย สมเดช นายสิริพงศ์ ชัยเอกมงคลเลิศ นางจิตราภรณ์ คำสุวรรณ และนางชัญญา เทียบชัย ณ โรงเรียนบ้านเชียงยืน บ้านโจดบัวบาน บ้านขามเปี้ย บ้านวังโพน และหนองโกวิทยกิจ

16251 (Small) 16252 (Small) 16253 (Small) 16254 (Small) 16255 (Small) 16256 (Small) 16257 (Small)