“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 และคณะ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

30121 30122 30124 30129 30130 30132 30133 30134 30138 30141 30143 30145 30146 30148 30149 30150