ผอ.เขต PLC ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (๑๖.๐๐น.) นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น โดยใช้กระบวนการ(PLC)ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓

30510 30511

30512 30513 30514 30515 30516 30517