กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.มค.3

1

นายชัยณรงค์ แสงคำ

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓

 2 (Small)

นายสิทธิชัย สมเดช

รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม ๓

 IMG_9081

นายสิริพงศ์ ชัยเอกมงคลเลิศ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

 2 (Small)

นางนิภาพัชริ์ ถานสีนาม

นักวิชาการเงินและบัญชี

 3 (Small)

นางมะลิวรรณ ไตรสรลักษณ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 4 (Small)

นางสาวชัญญา ใจอ่อน

นักวิชาการเงินและบัญชี

 5 (Small)

นางสาววิริยา อินทจักร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 6 (Small)

นางสาวทัศนีย์ สุทธิอัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 7 (Small)

ส.อ.วีระพงษ์ นาทันลิ

เจ้าหน้าที่ธุรการ