กลุ่มนโยบายและแผน

2 (Small)

นายสิทธิชัย  สมเดช

รองผอ.สพป.มค.เขต ๓


 

 

1

นางวิไลวรรณ์  ชินกร

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน


 

 

 

2

นายวิระ  โสธิฤทธิ์

นักวิเคราะห์โยบายและแผน

 

 

3

นางสาวอัญชลี ส่องสพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

4

นางสาวกรรณิการ์  ศิริแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ