ศน.ไชยยา ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๓ โดย ศน.ไชยยา อะการะวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นิเทศ ติดตามโครงการเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน อีกทั้งได้แนะนำฝึกสอนการอ่านเขียนให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

39453 39454 39455 39456 39457 39458 39459