ติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (DLICT) ติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนที่
โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านผักแว่น
โรงเรียนอนุบาลชื่นชม
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 
โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้
อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
# จิตราภรณ์ คำสุวรรณ รายงาน#

29280 29283 29287 29288 29292 29296 29300 29302 29303