ชม Vedio Conference หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ เข้าร่วมประชุมผ่านทางวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ การสร้างความเข้าใจเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อให้การนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ทั้งนี้ยังสามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้

IMG_9610 (Small) IMG_9612 (Small) IMG_9618 (Small) IMG_9630 (Small) IMG_9632 (Small) IMG_9641 (Small) IMG_9643 (Small) IMG_9653 (Small) IMG_9657 (Small) IMG_9660 (Small)