กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย สมเดช รองผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญานการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวรหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

IMG_9663 (Small) IMG_9665 (Small) IMG_9668 (Small) IMG_9670 (Small) IMG_9671 (Small) IMG_9675 (Small) IMG_9677 (Small) IMG_9682 (Small) IMG_9685 (Small) IMG_9688 (Small)