ตรวจสอบอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย นายสุธี แสงปัดสา นิติกรชำนาญการพิเศษ นางวิไลวรรณ์ ชินกร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นายวิระ โสธิฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ออกตรวจสภาพอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อประกอบการจัดทำประมาณการ เสนอของบประมาณ จำนวน ๑๖ โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓

25233 25237 25244 416970 416972 416973 416975  416978