เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑)

เรื่อง  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑)