กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย พร้อมนี้ ได้แจ้งการปฏิบัติราชการในสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว๒๑/๒๕๖๐) / การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ/การอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจในการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐) ฯลฯ ขอขอบคุณทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ช่วยกันทำงานจนสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

59524 59525 59531 59532 59533 59534 59535 59536 59537 59538 59539 59540