ศูนย์อบรมครูทางไกลSTEM Education ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ. ๐๘๐ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี ๒๕๖๑(เป็นวันที่ ๓ ของการอบรม) ซึ่งมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๕-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2959 3017 3019 3021 3045 3046 3047 3050 st1