อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนอาภาอังกฤษ

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาภาอังกฤษที่สอคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดย ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ นายชัยณรงค์ แสงคำ ได้พบปะ พูดคุย ให้กำลังใจ ครูผู้เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

e1 e2 e3 e4 e5 e6