คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      1 (Small)

นางจิตราภรณ์  คำสุวรรณ

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  คู่มือการปฏิบัติงาน นางจิตราภรณ์ คำสุวรรณ

2 (Small)

นายธนพัฒน์ พันธฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  คู่มือการปฏิบัติงาน นายธนพัฒน์ พันธฤทธิ์