(MOU) การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน และพิธีลงนาม ความร่วมมือ (MOU) การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ๑๔๕ คน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่าน รองปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ สพป มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดยท่านผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคามเขต ๓ ร่วมลงนามในพิธี MOU ครั้งนี้ ด้วย

1.19 1.20 1.21 1.22