การคัดเลือกผลงานค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการชุดที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

189255 189259 189260 189261 189267 189268