มอบปัจจัยการผลิต โครงการ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์การเรียนรู้

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม มอบปัจจัยการผลิต โครงการ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์การเรียนรู้ขยายผลการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยท่านรองปัญญา สาระกุมาร เป็นตัวแทนรับมอบ. ณ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

14131 14097 14099 14100

14116 14120