อบรมพัสดุวันที่ 23-24 ก.ค. 2558

Spec.คอม-ทีวี 57

ขอบเขตงาน

คำสั่ง-ระเบียบพัสดุ

ซื้อ-จ้างตกลงราคา-โรงเรียน

ตารางเปรียบเทียบ บัญชีตรวจสอบซองเสนอราคาและเอกสารหลักฐานตามเงื่อนไขประกาศสอบราคา

บัญชีขายหรือให้เอกสารสอบราคา

บัญชีรับซองสอบราคา

บัญชีรายการเอกสารขอเบิกเงิน โดยวิธีสอบราคาซื้อ

บันทึกควบคุมงานก่อสร้าง

บันทึกประจำวัน

แบบสัญญาจ้าง

ใบนำชี้สถานที่(1)

ราคากลางคอมฯ-ทีวี

สัญญาแบบปรับราคาได้(K)

หนังสือแจ้งเรียกค่าปรับ

เอกสารแนบท้ายที่โรงเรียนต้องจัดเตรียมไว้สำหรับขายหรือ ให้ ผู้มาติดต่อขอซื้อขอรับ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดทั้งหมด(.rar)