ผลงานทางวิชาการ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง ทศนิยม

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209  ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya และวิธีการสอนปกติ

ผู้วิจัย  ดร.มณฑิรา   พิทักษ์วงศ์ศร

โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209