ผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , รายงานผลการพัฒนาและใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลงานทางวิชาการ
นางภัทรวดี  อรัญรุด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
รายงานผลการพัฒนาและใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5