คู่มือ DMC

                    ปีการศึกษา 2556

click  การดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์รับเข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (นักเรียนติด G)

 

                    ปีการศึกษา 2557

click  แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล

click  แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2557