มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

                   มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557

click  ประกาศ

click  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

click  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา