asean english

              asean english

click  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

click  เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)