กลุ่มนโยบายและแผน

ดาวน์โหลด  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีงบประมาณ 2559

dlit copy

standard

dmc_logo

maxresdefault copy

          ดาวน์โหลด  คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา