กลุ่มนโยบายและแผน

ดาวน์โหลด    แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลด    แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.4(ก)

    แบดาวน์โหลดบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.4(ข)

ดาวน์โหลด    แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.5

ดาวน์โหลด    แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.6

ดาวน์โหลด

    Factor F

 

dlit copy

standard

dmc_logo

maxresdefault copy

          ดาวน์โหลด  คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา