กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ-สพป.มค.3

ดาวน์โหลด  กระบวนการประเมินสมรรถนะและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)