กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

       ปรับเกณฑ์การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ดาวน์โหลด  ขอบเขตการประเมิน

ดาวน์โหลด  โรงเรียนก่อนประถม

ดาวน์โหลด  โรงเรียนประถมและมัธยม

ดาวน์โหลด  นักเรียนพระราชาน

 

ดาวน์โหลด  คู่มือประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ดาวน์โหลด  คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

 

ดาวน์โหลด  คู่มือดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด  46 กิจกรรม กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด  แนวทางยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

 

ดาวน์โหลด  คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559

 

ดาวน์โหลด โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระยะ 2

scout