กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลด  คู่มือประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ดาวน์โหลด  คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

 

ดาวน์โหลด  คู่มือดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด  46 กิจกรรม กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด  แนวทางยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

 

ดาวน์โหลด  คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559

 

ดาวน์โหลด โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระยะ 2

scout