ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม    

  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

  วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม    

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานประชุมขยายผลการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวง ปี ๒๕๖๑ สำหรับศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  ประชุมขยายผลการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่สำหรับศึกษานิเทศก์

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานประชุมขยายผลการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวง ปี ๒๕๖๑ สำหรับศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนและโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม    

  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินดอกผล

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนและโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม    

  Continue Reading...

 • รายงานผลการดำเนินงาน พัฒนาการอ่านการเขียนตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2561 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3

  รายงานผลการดำเนินงาน พัฒนาการอ่านการเขียนตามนโยบาย

  รายงานผลการดำเนินงาน พัฒนาการอ่านการเขียนตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2561 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณากำหนดโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ ๓ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม       

  ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังเขตพื้นที่การศึกษา

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณากำหนดโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ ๓ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม       

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT/ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ NT/ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT/ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รุ่นที่ ๑ เพื่อส่งเสริมงานอาชีพแก่นักเรียน สามารถเป็นแบบอย่างได้ เกิดรายได้ระหว่างเรียนและผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นอาชีพในอนาคตได้ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม     

  โครงการพัฒนาอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รุ่นที่ ๑

  วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รุ่นที่ ๑ เพื่อส่งเสริมงานอาชีพแก่นักเรียน สามารถเป็นแบบอย่างได้ เกิดรายได้ระหว่างเรียนและผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นอาชีพในอนาคตได้ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม     

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เยี่ยมชมนักเรียนที่แข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะชีวิต ณ โรงเรียนบ้านยางใหญ่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เยี่ยมชมนักเรียนที่แข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะชีวิต ณ โรงเรียนบ้านยางใหญ่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะชีวิต และได้เยี่ยมชมนักเรียนที่แข่งขันในงานดังกล่าว ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะชีวิต และได้เยี่ยมชมนักเรียนที่แข่งขันในงานดังกล่าว ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.มค.๓ , ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบมาตรฐาน สพท. ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตฯ  และเพื่อรับการประเมิน  ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันตามกำหนด ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ […]

  ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตฯ

  วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.มค.๓ , ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบมาตรฐาน สพท. ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตฯ  และเพื่อรับการประเมิน  ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันตามกำหนด ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ […]

  Continue Reading...

 •   วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิด “โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสังคมไทย” มีนายนิคม ไวบรรเทา ผอ.โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน พร้อมคณะครูและผู้ปกครองร่วมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  เป็นประธานเปิด “โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสังคมไทย”

    วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิด “โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสังคมไทย” มีนายนิคม ไวบรรเทา ผอ.โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน พร้อมคณะครูและผู้ปกครองร่วมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

  วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 •   เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

  เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

    เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

  Continue Reading...

 • วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านจอมทอง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านจอมทองเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณ

  วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านจอมทอง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง

  Continue Reading...

 • วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณ

  วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี

  Continue Reading...