ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป. มหาสารคาม เขต ๓ อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารของ สพป.มค.๓

  วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป. มหาสารคาม เขต ๓ อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๙ พ.ค.๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV จุดที่ ๑ ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  การอบรมการจัดการศึกษาทางไกล NEW DLTV

  วันที่ ๙ พ.ค.๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV จุดที่ ๑ ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑” โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย […]

  พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑

  วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑” โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ. ๐๘๐ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี ๒๕๖๑(เป็นวันที่ ๓ ของการอบรม) ซึ่งมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๕-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  ศูนย์อบรมครูทางไกลSTEM Education ปี ๒๕๖๑

  วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ. ๐๘๐ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี ๒๕๖๑(เป็นวันที่ ๓ ของการอบรม) ซึ่งมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๕-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 •   งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โดย อภิรักษ์ มูลสาร   งานวินัยและนิติการ โดย สุธี แสงปัดสา   งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน โดย ฉัตรวิภรณ์ สตานิคม   งานวินัยและนิติการ โดย นุจรีย์ จันคง   งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ โดย กัณณภัสร์ ปัญญา   งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ โดย ขวัญณภัทร ภาชนะวรรณ

  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

    งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โดย อภิรักษ์ มูลสาร   งานวินัยและนิติการ โดย สุธี แสงปัดสา   งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน โดย ฉัตรวิภรณ์ สตานิคม   งานวินัยและนิติการ โดย นุจรีย์ จันคง   งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ โดย กัณณภัสร์ ปัญญา   งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ โดย ขวัญณภัทร ภาชนะวรรณ

  Continue Reading...

 • เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 9 […]

  เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

  เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 9 […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย

  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

  วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย

  Continue Reading...

 • การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ

  Continue Reading...

 • วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมิน ค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ณ ห้องประชุม ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  การประชุมคณะกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราว

  วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมิน ค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ณ ห้องประชุม ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  การประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม ITA

  วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ (KM)สำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ NT ป.๓ และ ONET ม.๓ สูง(ระดับดีเด่น) ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุม(KM)

  วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ (KM)สำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ NT ป.๓ และ ONET ม.๓ สูง(ระดับดีเด่น) ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมวิทยาศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อความเข้มแข็ง พร้อมกับรับทราบปัญหา ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  การประชุมคณะกรรมการชมรมวิทยาศาสตร์

  วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมวิทยาศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อความเข้มแข็ง พร้อมกับรับทราบปัญหา ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 •   การจัดตั้ง ONE STOP SERVICE CENTER

  ประกาศฯ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม

    การจัดตั้ง ONE STOP SERVICE CENTER

  Continue Reading...

 • วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  การฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

  วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายปัญญา สาระกุมาร รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การอบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และจัดการเรียนการสอน สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  STEM Education ในสถานศึกษา

  วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายปัญญา สาระกุมาร รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การอบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และจัดการเรียนการสอน สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  Continue Reading...